برنده جشنواره بهاره “چای کارمین”

برنده جشنواره بهاره "چای کارمین"

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

مراسم تندیس صداقت به نعمت یاورزاده تولیدکننده چای (کارمین) تعلق گرفت

بنیانگذار و مدیرعامل مدل مدیریت صداقت گفت: مدل صداقت یک مدل مدیریتی است که استانداردهای اخلاقی سازمانها را بررسی می کند .

برگزاری جشنواره پاییزی چای کارمین به روایت تصویر

برگزاری جشنواره های چای کارمین با استقبال وحضور گسترده مردم همراه با برگزاری برنامه های متنوع وشاد درمحل غرفه مرکزی چای کارمین واقع در بام سبز لاهیجان برگزارمی گردد.

برنده جشنواره پاییزی چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره پاییزی چای کارمین شماره سریال 20680 می باشد

برنده خوش شناس ماشین تیبا در جشنواره تابستانی چای کارمین

.آقای مختار(امیر)پور حسن مقدم ازلاهیجانبرنده خوش شناس ماشین تیبادر جشنواره تابستانی چای کارمین می باشند.

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

برگزاری جشنواره پاییزی چای کارمین به روایت تصویر

برگزاری جشنواره های چای کارمین با استقبال وحضور گسترده مردم همراه با برگزاری برنامه های متنوع وشاد درمحل غرفه مرکزی چای کارمین واقع در بام سبز لاهیجان برگزارمی گردد.

برنده جشنواره پاییزی چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره پاییزی چای کارمین شماره سریال 20680 می باشد

برنده خوش شناس ماشین تیبا در جشنواره تابستانی چای کارمین

.آقای مختار(امیر)پور حسن مقدم ازلاهیجانبرنده خوش شناس ماشین تیبادر جشنواره تابستانی چای کارمین می باشند.

برنده خوش شناس ماشین پژو در جشنواره تابستانی چای کارمین

آقای الله یار شاه منصوریان از تنکابن برنده خوش شناس ماشین پژو در جشنواره تابستانی چای کارمین می باشند.

راهکار اجرایی سیستم حراج چای

از آنجائیکه گره گاه اصلی کشت و صنعت چای کشور در بخش بازرگانی و بازار مصرف آن است