برنده خوش شناس ماشین تیبا در جشنواره تابستانی چای کارمین

.آقای مختار(امیر)پور حسن مقدم  ازلاهیجانبرنده خوش شناس ماشین تیبادر جشنواره تابستانی چای کارمین می باشند.
وی در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ماشین های خودرا در غرفه مرکزی چای کارمین تحویل گرفت.
شماره تماس وی: ۰۹۱۱۸۱۹۱۰۱