برنده خوش شناس ماشین پژو در جشنواره تابستانی چای کارمین

آقای الله یار شاه منصوریان از تنکابن برنده خوش شناس ماشین پژو در جشنواره تابستانی چای کارمین می باشند.
وی در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ماشین های خودرا در غرفه مرکزی چای کارمین تحویل گرفت.
شماره تماس وی: ۰۹۳۷۳۷۱۳۰۲۲