برندگان جشنواره تابستانی جشنواره چای کارمین مشخص شدند

برندگان جشنواره تابستانی جشنواره چای کارمین، برنده ماشین تیبا: آقای مختار (امیر) پورحسن مقدم از لاهیجان تلفن ۰۹۱۱۸۱۹۱۰۱  وبرنده ماشین پژو ۴۰۵ : آقای الله یار شاه منصوریان از تنکابن تلفن ۰۹۳۷۳۷۱۳۰۲۲ می باشندکه در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ماشین های خودرا در غرفه مرکزی چای کارمین تحویل گرفتند.