برگزاری جشنواره پاییزی چای کارمین به روایت تصویر

برگزاری جشنواره های چای کارمین با  استقبال وحضور گسترده مردم همراه با برگزاری برنامه های متنوع وشاد درمحل غرفه مرکزی چای کارمین واقع در بام سبز لاهیجان برگزارمی گردد.ک پ1ک پ2ک پ3ک پ 4ک پ5ک پ6ک پ7ک پ8ک پ9ک پ10
k2k3k4k5k6k7k8
k1